شرکت دقیق تراش پنج تبریز

فنی و مهندسی

واحد کنترل کیفی شرکت دقیق تراش پنج تبریز

برای شیفت صبح و شیفت عصر جداگانه برای هر شیفت کاری دارای مسئول کنترل کیفی بوده و طبق دستورالعمل پایش و اندازه گیری محصول و همچنین براساس شرح وظایف شغلی خود در ایستگاههای کنترل و بازرسی مواد و اقلام وارده ، کنترل و بازرسی حین تولید و نهایتاً کنترل و بازرسی محصول نهایی به شرح ذیل انجام وظیفه میکنند :

 

کنترل مواد و اقلام وارده:

  موارد زیر در جهت کنترل مواد و اقلام وارده رعایت میگردد:

 • اعلام به کنترل کیفی مبنی بر ورود اقلام به انبار با ارسال برگ رسید کالا توسط انباردار امور کنترل کیفی کالای وارده را مطابق با طرحهای کیفیت، بازرسی می نماید. اولویت ثبت نتایج با قطعات نامنطبق بوده و نمونه آز آنها در برگ ثبت نتایج کنترل ابعادی ثبت میگردد.
 • در صورتیکه مواد اولیه یا کالای ورودی نیاز به آنالیز داشته باشد امور کنترل کیفی نمونه هایی را به آزمایشگاههای معتبر خارج از شرکت ارسال می نماید. نحوه نمونه برداری در طرحهای کیفیت مربوط به هر محصول آمده است. بنابراین کنترل مواد و اقلام وارده میتواند شامل آنالیز مواد ،آزمایشهای مربوط به خواص مکانیکی و یا اندازه گیریهای ابعادی باشد.
 • پس از دریافت برگ آنالیز یا برگ انجام آزمایشهای مکانیکی ، بازرس کنترل کیفــی نتیجه را با استانداردها و الزامات قانونی و شرکتی و درخواست تطبیق میدهد. درصورت تایید، برگ رسید کالا (قبض انبار) توسط بازرس کنترل کیفی امضاء شده و کالا اجازه انبارش بدست می آورد

  در مواقعی که مغایرتهای جزیی با گزارش آنالیز وجود داشته و عدم انطباقی در رابطه با مسایل کیفیتی دیده نشود امور کنترل کیفی اجازه به کارگیری مواد را در فرآیند تولید صادر مینماید

 • پس از عبور کالا از کانال کنترل مواد و اقلام وارده انباردار موظف به نصب فرم ردیابی و شناسایی مواداولیه برروی محموله وارده خواهد بود.
 • درشرایط استثنایی ممکن است مواد و اقلام وارده قبل از تصدیق برای تولید اضطراری ترخیص شود، بازرس کنترل کیفی با درج "ترخیص اضطراری" در فرمهای ردیابی و شناسایی این امکان را بوجود می آورد تا درصورت عدم انطباق با نیازمندیهای مشخص شده، فراخوانی و جایگزینی فوری آن امکان پذیر باشد.
 •  

کنترل حین تولید:

  این دستورالعمل با هدف آشکارسازی عدم انطباق در هریك از مراحل تولید جهت حصول اطمینان از کیفیت تولید، تدوین شده است.

  بدین منظور مراحل زیر برای رسیدن به این هدف مدنظر قرار می گیرد:

 • با شروع تولید، قطعات اولیه توسط بازرس کنترل کیفی مورد بازرسی قرار میگیرد. این کنترل براساس طرحهای کیفیت تهیه شده برای هر محصول انجام میشود. و نتایج در فرم های مربوطه ثبت می گردد. در صورتیکه مغایرتی وجود نداشته باشد تولید ادامه مییابد. درصورت وجود مغایرت، برگ شناسایی و گزارش محصول نامنطبق توسط بازرس کنترل کیفی صادر می گردد. در این حالت جهت تعیین تکلیف محصول نامنطبق، امور کنترل کیفی مطابق با روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق اقدام می نماید. در هر یك از مراحل اگر احتیاجی به انجام اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه وجود داشته باشد مطابق با روش اجرایی اقدامات اصلاحی یا روش اجرایی اقدامات پیشگیرانه عمل میشود. پس از تعیین تکلیف در مورد محصول نامنطبق و انجام اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه و رفع علل عدم انطباق مجوز ادامه تولید توسط امور کنترل کیفی صادر می شود.
 • اقدام به بازرسی با استفاده از تعاریف موجود در برگ روش کار (تکنولوژی تولید) توسط اپراتورها، و براساس طرحهای کیفیت توسط بازرسین کنترل کیفی در پریودهای تعریف شده و ثبت نتایج در فرمهای مربوطه. درهریك از مراحل اگر عدم انطباقی مشاهده شود، . تا رفع علل عدم انطباق تکرار می شود تولید متوقف میگردد و مراحل انجام کار مانند بند
 • ادامه عملیات تولید طبق روش کار توسط کارکنان تولید و ادامه عملیات کنترلی طبق طرحهای بازرسی برای هر محصول توسط بازرس کنترل کیفی
 • قطعات نامنطبق در مراحل تولید به جعبه قرمز رنگ مخصوص قطعات نامنطبق منتقل گردیده و مسئول کنترل کیفی موظف می باشد یك هفته یکبار نسبت به جداسازی قطعات نامنطبق اقدام نماید.

  قطعات اسکرپ بایستی به انبار ضایعات منتقل شده و قطعات اصلاحی اصلاح گردند.

 • در عملیات حین تولید، هنگام انتقال محصول به انبار نیمه ساخته، پس از تائید کنترل کیفی قطعات اجـازه انبارش بدست می آورند. این تائـید با مهر و امضاء کنترل کیفی در فرم رسید کالا (قبض انبار) میشود.

 

کنترل محصول نهایی:

  هدف از این بند از دستورالعمل حصول اطمینان از انجام تمام بازرسیها و آزمایشهای تعیین شده در محصول آماده ترخیص میباشد. بدین منظور مراحل زیر برای رسیدن به این هدف مد نظر قرار میگیرد:

 • پس از تایید کیفی، محصول مجوز ورود به انبار را بدست می آورد. پس از اتمام عملیات بسته بندی در انبار محصول نهایی، امور کنترل کیفی اقدام به کنترل بسته بندی محصول آماده ارسال می نماید. عوامل کنترل شونده در طرحهای کیفیت تعریف شده است.
 • درصورت شناسایی عدم انطباق توسط اپراتور بسته بندی و یا شناسایی عدم انطباق توسط بازرس کنترل کیفی مطابق با روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق عمل میشود.
 • پس از عملیات بسته بندی، محصول آماده ارسال می شود. اپراتور بسته بندی بصورت صد درصد محصول را از نظر ظاهری و نحوه صحیح چیدمان، مطابق با روش کار کنترل می نماید.
 • عملیات بسته بندی و کنترل آن توسط اپراتور بسته بندی مطابق روش کار بصورت صد درصد انجام می شود. کنترل های امورکیفی به صورت رندم مطابق با طرحهای کیفیت صورت می گیرد.

 

ارایه گزارش کیفی محصول(TEST REPORT):

  هنگام ارسال نمونه های اولیه قطعات به مشتری، (در صورت درخواست مشتری مخصوصا مشتریان خودرو ساز) گزارش کنترل کیفی نیز ارسال می گردد. در این گزارش موارد مربوط به آنالیز مواد اولیه، خواص مکانیکی و متالوژیکی و گزارش ابعادی و سایر مشخصات ویژه در صورت لزوم، آورده می شود .تهیه و تنظیم توسط مسئول کنترل کیفی انجام می شودTEST.

 

آزمایشگاه شرکت دقیق تراش پنج تبریز

به عنوان تنها آزمایشگاهی است که دارای دستگاه آزمون عملكرد و دوام پمپ آب بوده که این دستگاه برای انجام آزمونهای عملكرد و دوام پمپ آب موتور خودرو طراحی و ساخته شده است و با استفاده از آن میتوان مشخصه های دبی- فشار را در سرعتهای مختلف استخراج نمود و یا اقدام به آزمایش دوام کرد.

 

مشخصات دستگاه

 • امكان تنظیم سرعت در رنج (200 ~ 9000) RPM
 • امكان تنظیم دمای آب تا رنجºC09
 • دارای سنجههای دمای آب، سرعت، دبی و فشار خروجی پمپ

 

همچنین این آزمایشگاه دارای دستگاه آزمون عملكرد و دوام پمپ روغن بوده که این دستگاه برای انجام آزمونهای عملكرد و دوام پمپ روغن موتور خودرو، طراحی و ساخته شده است و با استفاده از آن میتوان مشخصههای دبی- فشار را در سرعتهای مختلف استخراج نمود و یا اقدام به آزمایش دوام کرد.

 

مشخصات دستگاه

 • امكان تنظیم سرعت در رنج (100 ~ 5000) RPM 
 • امكان تنظیم دمای روغن تا رنج ºC120
 • دارای امكانات تخلیه بخار روغن به خارج از محیط آزمایشگاه
 • دارای ساختار کاهنده صوت به منظور رعایت الزامات ارگونومی
 • دارای سنجه های دمای روغن، سرعت و دبی و فشار خروجی پمپ
 • دارای امكاناتی جهت کالیبراسیون دبی سنجی از جمله مخزن و پمپ جمعآوری روغن
 • دارای سیستم فیلتراسیون روغن
 • دارای کوپلینگ و فیكسچر مخصوص جهت اتصال پمپ تحت آزمون

 

  راهنمای خرید

 • نحوه ثبت سفارش
 • پرسش های متداول
 • تماس و پشتیبانی

 

 

  خدمات مشتریان

 • ضمانت خرید
 • خدمات پس از فروش
بالا